Streszczenie

Co składa się na dobre i efektywne streszczenia? Podstawowe wytyczne, o których musisz pamiętać, pisząc streszczenie:

Minimum słów, maksimum treści - dewiza streszczenia

* Użyj struktury wstępu-rozwinięcia-zakończenia, która przedstawi streszczany tekst
* Przestrzegaj chronologii (kolejności wydarzeń)
* Dokonaj selekcji informacji (nie pisz o rzeczach nieważnych, niewpływających na przebieg akcji)
* Upewnij się, że twoje streszczenie jest podzielone na akapity, które są spójne, sensowne, zwięzłe i stanowią odrębne całości.
* Zapewnij połączenia logiczne (lub przejścia) pomiędzy wprowadzonymi informacjami
* zastosuj składnię charakterystyczną dla tej formy wypowiedzi:

-stosuj zdania pojedyncze, równoważniki zdań
-używaj rzeczowników o znaczeniu ogólnym zamiast rzeczowników o znaczeniu szczegółowym
-stosuj zdania z podmiotem domyślnym
-wykorzystuj zaimków
-ogranicz ilość przymiotników
- nie stosuj dialogu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License