rozprawka - kryteria oceny

KRYTERIA OCEN – ROZPRAWKA

Tak jak i dawniej, tak i dzisiaj mężczyźni zachowują się rycersko - czy zgadzasz się z tym twierdzeniem? Wyraź swoją opinię odwołując się do przykładów z powieści H. Sienkiewicza "Krzyżacy" i przykładów z życia.

Poziom merytoryczny
Sformułowanie tezy bądź hipotezy 0-1
Zgromadzenie materiałów do argumentacji (trafne odwołanie się do co najmniej 4 różnych przykładów: 2 z literatury, 2 z życia) 0-2
Podsumowanie rozważań, wnioskowanie wynikające z realizacji tematu 0-1
Praca jest poprawna pod względem rzeczowym 0-1

Poziom kompozycyjny
Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji (praca zawiera potwierdzenie tezy w zakończeniu, rozwinięty wstęp)0-1
Trójdzielność kompozycji zaakcentowana jest wyodrębnieniem akapitów 0-1
Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy) 0-1
Tekst jest logicznie uporządkowany (wykorzystany materiał tworzy przemyślaną strukturę, argumenty nawiązują do tezy, nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia) 0-1

Poziom językowy
Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, praca poprawna pod względem stylistycznym
3bł. – 3pkt.
4bł. – 2pkt.
5bł. – 1pkt.
6bł. – 0pkt. 0-3
Stosowanie urozmaiconych zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla tekstów argumentacyjnych (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) 0-1

Poprawność zapisu
Ortografia jest poprawna (0 bł. dopuszczalnych) 0-2
Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 bł.) 0-1

bdb 14 - 16
db 11 - 13
dst 8 - 10
dop 5 - 7
ndst
My… moralni czy niemoralni? Rozwiń myśl w oparciu o wybrane postawy bohaterów literackich.

Poziom merytoryczny
Sformułowanie tezy bądź hipotezy 0-1
Zgromadzenie materiałów do argumentacji (trafne odwołanie się do co najmniej trzech różnych przykładów) 0-2
Skomentowanie przykładów (trafne posłużenie się informacjami w funkcji argumentacyjnej ) 0-1
Podsumowanie rozważań, wnioskowanie wynikające z realizacji tematu 0-1
Praca jest poprawna pod względem rzeczowym 0-1

Poziom kompozycyjny
Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji (praca zawiera potwierdzenie tezy w zakończeniu, rozwinięty wstęp)0-1
Trójdzielność kompozycji zaakcentowana jest wyodrębnieniem akapitów 0-1
Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy) 0-1
Tekst jest logicznie uporządkowany (wykorzystany materiał tworzy przemyślaną strukturę, argumenty nawiązują do tezy, nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia) 0-1

Poziom językowy
Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, praca poprawna pod względem stylistycznym
3bł. – 3pkt.
4bł. – 2pkt.
5bł. – 1pkt.
6bł. – 0pkt. 0-3
Stosowanie zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla tekstów argumentacyjnych (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) 0-1

Poprawność zapisu
Ortografia jest poprawna (0 bł. dopuszczalnych) 0-2
Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 bł.) 0-1
"Władza tak jak narkotyk
Władza to wielka siła
Rodzi miłość i lęk
Czasami też zabija"
Czy słowa Anji Ortodox słusznie charakteryzują władzę? Odpowiedz na pytanie odwołując się do przykładów (min. 4) z historii, literatury, życia (w tym do tekstu"Balladyny" Juliusza Słowackiego).

Poziom merytoryczny
Zrozumienie tematu, zgodność treści z tematem (tekst odnosi się i komentuje co najmniej 3 słowa charakteryzujące władzę zawarte w cytacie piosenki) 0-1
Sformułowanie tezy bądź hipotezy 0-1
Zgromadzenie materiałów do argumentacji (trafne odwołanie się do co najmniej czterech różnych przykładów - historia, literatura, życie) 0-2 (2 argumenty - 1 pkt)
Skomentowanie przykładów (trafne posłużenie się informacjami w funkcji argumentacyjnej ) 0-1
Podsumowanie rozważań, wnioskowanie wynikające z realizacji tematu 0-1
Praca jest poprawna pod względem rzeczowym 0-1

Poziom kompozycyjny
Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji (praca zawiera potwierdzenie tezy w zakończeniu)0-1
Trójdzielność kompozycji zaakcentowana jest wyodrębnieniem akapitów 0-1
Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy) 0-1
Tekst jest logiczny i logicznie uporządkowany (wykorzystany materiał tworzy przemyślaną strukturę, argumenty nawiązują do tezy, nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia) 0-1

Poziom językowy
Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, praca poprawna pod względem stylistycznym
3bł. – 3pkt.
4bł. – 2pkt.
5bł. – 1pkt.
6bł. – 0pkt. 0-3
Stosowanie zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla tekstów argumentacyjnych (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) 0-1

Poprawność zapisu
Ortografia jest poprawna (0 bł. dopuszczalnych) 0-2
Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 bł.) 0-1

maksymalnie: 18 pkt

bdb 16-18
db 13-15
dst 9-12
dop 5-8
ndst

Współcześni samarytanie - czy istnieją? Odpowiedz na pytanie odwołując się do przykładów z tekstów kultury i życia (rozprawka).

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że marzenia mają sprawczą moc? Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz swoje stanowisko. Argumenty zilustruj przykładami z literatury.

1. POZIOM MERYTORYCZNY: praca odnosi się do słów (problemu) zawartych w temacie, przedstawia stanowisko autora, zawiera trafną i wnikliwą argumentację - argumenty są rozbudowane, zachowuje logikę wywodu podkreśloną segmentacją tekstu - rozbudowany wstęp i zakończenie 4 pkt
2. SEGMENTACJA TEKSTU: zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja konsekwentna i celowa 1 pkt
3. STYL: styl konsekwentny, dostosowany do wywodu argumentacyjnego; występują wyrażenia zapewniające spójność tekstu i wyznaczające jego strukturę, podkreślające punkt widzenia autora i słuszność przywołanych argumentów 1 pkt
4. JĘZYK: dopuszczalne 2 błędy - 2 pkt; 3 bł. - 1 pkt 2 pkt
5. ORTOGRAFIA: dopuszczalne 0 bł. 1 pkt
6. INTERPUNKCJA: dopuszczalne 3 bł. 1 pkt

bdb 9-10 pkt
db 7-8 pkt
dst 5-6 pkt
dop 3-4 pkt

Odwołując się do przykładów z literatury i życia dowiedź, że rację miał ten, kto powiedział, że "Często nienawiść sama sobie zadaje rany"

Jan Kochanowski pisał o przyjaźni w ten sposób:
"Co bez przyjaciół za żywot? Więzienie,
W którym niesmaczne żadne dobre mienie.
(…)
Uchowaj Boże takiego żywota,
Daj raczej miłość, a chociaż mniej złota!"
Uzasadnij słuszność słów zawartych we fraszce odwołując się do dzieł literackich i życia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License