Przemówienie - kryteria oceny

Realizacja tematu
Cały tekst jest zgodny z tematem 0-1
Rozwinięcie obejmuje: podanie celu przemówienia0-1
Trafne podanie co najmniej dwóch argumentów 0-1
Skomentowanie przykładów (trafne posłużenie się informacjami w funkcji argumentacyjnej) 0-1
Podsumowanie rozważań, wnioskowanie wynikające z realizacji tematu 0-1
Zwroty do adresata w rozwinięciu 0-1

Poziom kompozycyjny
Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji 0-1
Trójdzielność kompozycji zaakcentowana jest wyodrębnieniem akapitów. Tekst rozpoczyna
apostrofa 0-1
Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy) 0-1
Tekst jest logicznie uporządkowany (wykorzystany materiał tworzy przemyślaną strukturę, nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia) 0-1

Poziom językowy
Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, praca jest poprawna pod względem stylistycznym:
3 bł. – 3pkt.
4bł. – 2pkt.
5 bł. – 1pkt.
6 bł. – 0pkt.
Stosowanie zwrotów, wyrażeń i środków stylistycznych charakterystycznych dla przemówień (styl funkcjonalny – dostosowany do odbiorcy) 0-1

Poprawność zapisu
Ortografia jest poprawna (dopuszczalne 0bł. )1bł. – 1pkt.2bł. – 0pkt. 0-2
Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 bł.) 0-1

przemówienie 2 - Balladyny rachunek sumienia przed Bogiem/ludźmi

Realizacja tematu
Cały tekst jest zgodny z tematem 0-1
Rozwinięcie obejmuje: podanie celu przemówienia0-1
Trafne podanie co najmniej trzech faktów z życia 0-1
Skomentowanie przykładów/faktów (trafne posłużenie się informacjami w funkcji argumentacyjnej), brak bł. rzeczowych 0-1
Podsumowanie rozważań, wnioskowanie wynikające z realizacji tematu 0-1
Zwroty do adresata w rozwinięciu 0-1

Poziom kompozycyjny
Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji 0-1
Trójdzielność kompozycji zaakcentowana jest wyodrębnieniem akapitów. Tekst rozpoczyna
apostrofa 0-1
Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy) 0-1
Tekst jest logicznie uporządkowany (wykorzystany materiał tworzy przemyślaną strukturę, nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia) 0-1

Poziom językowy
Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, praca jest poprawna pod względem stylistycznym:
3 bł. – 3pkt.
4bł. – 2pkt.
5 bł. – 1pkt.
6 bł. – 0pkt.
Stosowanie zwrotów, wyrażeń i środków stylistycznych charakterystycznych dla przemówień (styl funkcjonalny – dostosowany do odbiorcy):porównań, metafor, powtórzeń, wyliczeń, epitetów, wypowiedzeń urywanych, pytań retorycznych, wykrzyknień (4 elem. - 2 pkt, 2-3 elem. - 1pkt) 0-2

Poprawność zapisu
Ortografia jest poprawna (dopuszczalne 0bł. )1bł. – 1pkt.2bł. – 0pkt. 0-2
Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 bł.) 0-1

bdb 16-18
db 13-15
dst 9-12
dop 5-8
ndst 4…

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License