Opowiadanie - kryteria ocenyKryteria oceny opowiadania - egzamin ósmoklasisty

NaCoBeZU - kryteria oceny opowiadania
Poziom merytoryczny
1. Tekst w całości zgodny z tematem (opowiadanie detektywistyczne, dedukcja, intryga). 2pkt.
2. Realizacja tematu obejmuje główne etapy akcji:- zawiązanie akcji- punkt kulminacyjny- rozwiązanie 1 pkt.
3. Świadome zastosowanie elementów wzbogacających formę wypowiedzi: dialogu, opisu przeżyć wewnętrznych, opisu sytuacji, opowiadania unaoczniającego, plastycznego opisu, retrospekcji, poetyki snu, marzenia (2 elem.) 1 pkt
4. Prowadzenie narracji w jednym czasie i w jednej osobie 1pkt.
5. Określenie czasu i miejsca akcji. 1pkt
Poziom kompozycyjny
1. Trójdzielna kompozycja z zachowaniem właściwych proporcji. 1pkt.
2. Właściwy układ graficzny. 1 pkt.
3. Spójność i logika tekstu (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy, wydarzenia są uporządkowane i dostosowane do koncepcji pracy) 1pkt.
4. Oryginalność pomysłu (zastosowanie składniowych i innych środków stylistycznych – wykrzyknień, wypowiedzi urywanych, porównań, metafor, epitetów itd.) 1pkt.
Poziom językowy
1.Zgodne z normą posługiwanie się fleksja, frazeologią i składnią, praca poprawnaq pod względem stylistycznym.
3bł. – 3pkt
4bł. – 2pkt
5bł. – 1pkt
6bł. – 0pkt
2. Stosowanie słownictwa oddającego następstwo czasowe: najpierw, później, potem, wtem, nagle… (3 elem.) 1 pkt
Zapis
1.Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 bł.) 1pkt.
2.Ortografia jest poprawna (dopuszczalnych błędów - 0)

ndst 4 …
dop. 5- 7
dst 8 - 10
db 11 - 13
bdb 14 - 15

KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA 2

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License