List z elementami opisu przeżyć wewnętrznych - kryteria oceny

Gdy Cię nie widzę… - list Romea do Julii (Julii do Romea)

Poziom merytoryczny
1.Zrozumienie tematu, zgodność (we fragmentach) z tematem. 1pkt
2.Odniesienie się do konkretnej sytuacji życiowej Romea, Julii, o. Laurentego. 1pkt
3.Właściwy dobór materiału: informacje o przyczynie przeżyć, uczuciach i przejawach zewnętrznych im towarzyszących, informacja o ustąpieniu przyczyny – jeśli ona nastąpiła (2 elementy) 1pkt
4. Wyraźnie zaznaczona osoba adresata i nadawcy. 1pkt
5. praca poprawna pod względem rzeczowym. 1pkt

Poziom kompozycyjny
1.Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie – pozdrowienia, prośba o list) 1pkt
2.Każda nowa myśl zaznaczona jest akapitem 1pkt
3. Zachowanie właściwego układu graficznego:
- Nazwa miejscowości, data,
- Nagłówek,
- Podpis nadawcy
- PS 1pkt
4.Tekst jest spójny – istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy. 1pkt
5.Tekst jest logicznie uporządkowany (wykorzystany materiał tworzy przemyślaną strukturę, nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia). 1pkt

Poziom językowy
1. Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, praca poprawna pod względem stylistycznym.
3bł. –3pkt.
4bł. – 2pkt
5bł. – 1pkt
6bł. – 0pkt
2.Stosowanie słownictwa charakterystycznego dla listu (w pracy muszą znaleźć się wszystkie elementy):
- Zwrotów i wyrażeń odnoszących się do adresata (zaimki),
- Zwrotów i wyrażeń stanowiących sygnał podtrzymywania kontaktu (słuchaj, wiesz…) – również w rozwinięciu,
- Stosowanie skonwencjonalizowanych formuł grzecznościowych 1pkt
3. Stosowanie słownictwa charakterystycznego dla opisu przeżyć wewnętrznych (zastosowanie 3 elementów):
- Słownictwa nazywającego uczucia, emocje,
- Słownictwa nazywającego objawy fizyczne i reakcje zewnętrzne,
- Zwrotów i wyrażeń o znaczeniu porównawczym,
- Zwrotów i wyrażeń o znaczeniu przenośnym. 1pkt
4. Jednolity styl wypowiedzi.Zróżnicowanie składniowe wypowiedzi (ekspansywność składni: wykrzyknienia, elipsy, wypowiedzenia urywane, operowanie długością zdań) 1pkt

Poprawność zapisu
1. Interpunkcja jest poprawna (dop. 3 bł.) 1pkt
2. Ortografia jest poprawna (0 bł. dopuszczalnych) 2pkt

Ciężko wyrazić mi to, co czuję i myślę o Tobie, Ojcze… Napisz list Kleanta (Elizy) skierowany do ojca, w którym zawrzesz uczucia i poglądy bohatera. Pamiętaj o odniesieniu się do wydarzeń z utworu.

Poziom merytoryczny
1.Zrozumienie tematu, zgodność (we fragmentach) z tematem. 1pkt
2.Odniesienie się do wydarzeń z utworu i poglądów bohatera. 1pkt
3.Właściwy dobór materiału: informacje o przyczynie przeżyć, uczuciach i przejawach zewnętrznych im towarzyszących, informacja o ustąpieniu przyczyny – jeśli ona nastąpiła (2 elementy) 1pkt
4. Wyraźnie zaznaczona osoba adresata i nadawcy. 1pkt
5. praca poprawna pod względem rzeczowym. 1pkt

Poziom kompozycyjny
1.Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie – pozdrowienia, prośba o list) 1pkt
2.Każda nowa myśl zaznaczona jest akapitem 1pkt
3. Zachowanie właściwego układu graficznego:
- Nazwa miejscowości, data,
- Nagłówek,
- Podpis nadawcy
- PS 1pkt
4.Tekst jest spójny – istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy. 1pkt
5.Tekst jest logicznie uporządkowany (wykorzystany materiał tworzy przemyślaną strukturę, nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia). 1pkt

Poziom językowy
1. Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, praca poprawna pod względem stylistycznym.
3bł. –3pkt.
4bł. – 2pkt
5bł. – 1pkt
6bł. – 0pkt
2.Stosowanie słownictwa charakterystycznego dla listu (w pracy muszą znaleźć się wszystkie elementy):
- Zwrotów i wyrażeń odnoszących się do adresata (zaimki),
- Zwrotów i wyrażeń stanowiących sygnał podtrzymywania kontaktu (słuchaj, wiesz…) – również w rozwinięciu,
- Stosowanie skonwencjonalizowanych formuł grzecznościowych 1pkt
3. Stosowanie słownictwa charakterystycznego dla opisu przeżyć wewnętrznych (zastosowanie 3 elementów):
- Słownictwa nazywającego uczucia, emocje,
- Słownictwa nazywającego objawy fizyczne i reakcje zewnętrzne,
- Zwrotów i wyrażeń o znaczeniu porównawczym,
- Zwrotów i wyrażeń o znaczeniu przenośnym. 1pkt
4. Jednolity styl wypowiedzi.Zróżnicowanie składniowe wypowiedzi (ekspansywność składni: wykrzyknienia, elipsy, wypowiedzenia urywane, operowanie długością zdań) 1pkt

Poprawność zapisu
1. Interpunkcja jest poprawna (dop. 3 bł.) 1pkt
2. Ortografia jest poprawna (0 bł. dopuszczalnych) 2pkt

bdb 17-19
db 13-16
dst 9-12
dop 6-8
ndst 5…

LIST KOCHANOWSKIEGO DO BOGA, PRZYJACIELA, CÓRKI - KRYTERIA OCENY:

Poziom merytoryczny

1.Zrozumienie tematu, zgodność (we fragmentach) z tematem. 1pkt

2.Odniesienie się do konkretnej sytuacji życiowej Kochanowskiego. 1pkt

3.Właściwy dobór materiału: informacje o przyczynie przeżyć, uczuciach i przejawach zewnętrznych im towarzyszących, informacja o ustąpieniu przyczyny – jeśli ona nastąpiła (2 elementy) 1pkt

4. Wyraźnie zaznaczona osoba adresata i nadawcy. 1pkt

5. praca poprawna pod względem rzeczowym. 1pkt

Poziom kompozycyjny

1.Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie – pozdrowienia, prośba o list) 1pkt

2.Każda nowa myśl zaznaczona jest akapitem 1pkt

3. Zachowanie właściwego układu graficznego:
- Nazwa miejscowości, data,
- Nagłówek,
- Podpis nadawcy
- PS 1pkt

4.Tekst jest spójny – istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy. 1pkt

5.Tekst jest logicznie uporządkowany (wykorzystany materiał tworzy przemyślaną strukturę, nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia). 1pkt

Poziom językowy
1. Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, praca poprawna pod względem stylistycznym.
3bł. –3pkt.
4bł. – 2pkt
5bł. – 1pkt
6bł. – 0pkt

2.Stosowanie słownictwa charakterystycznego dla listu (w pracy muszą znaleźć się wszystkie elementy):
- Zwrotów i wyrażeń odnoszących się do adresata (zaimki),
- Zwrotów i wyrażeń stanowiących sygnał podtrzymywania kontaktu (słuchaj, wiesz…) – również w rozwinięciu,
- Stosowanie skonwencjonalizowanych formuł grzecznościowych 1pkt

3. Stosowanie słownictwa charakterystycznego dla opisu przeżyć wewnętrznych (zastosowanie 3 elementów):
- Słownictwa nazywającego uczucia, emocje,
- Słownictwa nazywającego objawy fizyczne i reakcje zewnętrzne,
- Zwrotów i wyrażeń o znaczeniu porównawczym,
- Zwrotów i wyrażeń o znaczeniu przenośnym. 1pkt

4. Jednolity styl wypowiedzi.Zróżnicowanie składniowe wypowiedzi (ekspansywność składni: wykrzyknienia, elipsy, wypowiedzenia urywane, operowanie długością zdań) - ORYGINALNOŚĆ 1pkt

Poprawność zapisu

1. Interpunkcja jest poprawna (dop. 3 bł.) 1pkt

2. Ortografia jest poprawna (0 bł. dopuszczalnych) 2pkt

bdb 17-19
db 13-16
dst 9-12
dop 6-8
ndst 5…

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License