Kryteria oceny charakterystyki porównawczej

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta

I POZIOM MERYTORYCZNY

1. Zrozumienie tematu, zgodność treści z tematem
2. Właściwy dobór materiału i jego wykorzystanie w pracy - zamieszczenie:
- informacji dotyczących obu postaci (wygląd, zachowanie, cechy charakteru, usposobienie, temperament, zainteresowania, umiejętności - min. 20 informacji)
- dobór dowodów i faktów charakteryzujących obu bohaterów (popieranie cech postaci przejawami zachowań)
- zawarcie odwołań do co najmiej 4 wydarzeń
- podsumowanie rozważań w formie oceny
- logiczne wskazanie podobieństw i różnic między obu bohaterami
3. Praca poprawna pod względem rzeczowym.

II POZIOM KOMPOZYCYJNY

1. Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji, nowe myśli zaznaczone są akapitami:
- wstęp (prezentacja postaci)
-rozwinięcie (wygląd zewnętrzny, sposób bycia, zachowania, usposobienie, intelekt, zainteresowania, poglądy, stosunek do otoczenia; porównanie bohaterów)
- zakończenie (ocena postaci)
2. Tekst jest spójny i logicznie uporządkowany (dobrane treści są logicznie połączone, występują zwroty i wyrażenia podkreślające logiczny tok myśli, nie ma nieuzasadnionych powtórzeń)
3. Oryginalność - stosowanie różnych technik opisu: charakterystyki pośredniej i bezpośredniej; urozmaicenie składniowe wypowiedzi.

III POZIOM JĘZYKOWY

1. Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią
dop. 3 bł.
2. Stosowanie słownictwa charakterystycznego dla charakterystyki (słownictwo nazywające cechy charakteru, opisujące umysł, poglądy, wygląd, itp., słownictwo oceniające i prezentujące własne zdanie).

IV POPRAWNOŚĆ ZAPISU

1. Ortografia jest poprawna (dopuszczalne 0bł. )
2. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 bł.)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License