Kryteria oceny charakterystyki

I POZIOM MERYTORYCZNY

1. Zrozumienie tematu, zgodność treści z tematem
2. Właściwy dobór materiału i jego wykorzystanie w pracy - zamieszczenie:
- informacji dotyczących postaci (wygląd, zachowanie, cechy charakteru - wraz z przykładami, usposobienie, temperament, zainteresowania, poglądy, zdolności - min. 10 informacji)
- dobór dowodów i faktów charakteryzujących bohatera (popieranie cech postaci przejawami zachowań)
- zawarcie co najmiej 5 cytatów (pasujących do treści, właściwie dobranych)
- podsumowanie rozważań w formie oceny
3. Praca poprawna pod względem rzeczowym.
4. Ujęcie statyczności bądź dynamiczności postaci.

II POZIOM KOMPOZYCYJNY

1. Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji:
- wstęp (prezentacja postaci)
-rozwinięcie (wygląd zewnętrzny, sposób bycia, zachowania, usposobienie, intelekt, zainteresowania, poglądy, stosunek do otoczenia)
- zakończenie (ocena postaci)
2. Tekst jest spójny i logicznie uporządkowany (dobrane treści są logicznie połączone, występują zwroty i wyrażenia podkreślające logiczny tok myśli, nie ma nieuzasadnionych powtórzeń)
3. Oryginalność - stosowanie różnych technik opisu: charakterystyki pośredniej i bezpośredniej; urozmaicenie składniowe wypowiedzi.

III POZIOM JĘZYKOWY

1. Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią
3 bł. – 3pkt.
4bł. – 2pkt.
5 bł. – 1pkt.
6 bł. – 0pkt.
2. Stosowanie słownictwa charakterystycznego dla charakterystyki (słownictwo nazywające cechy charakteru, opisujące umysł, poglądy, wygląd, itp., słownictwo oceniające).

IV POPRAWNOŚĆ ZAPISU

1. Ortografia jest poprawna (dopuszczalne 0bł. )
2. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 bł.)


CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO BOHATERA "KAMIENI NA SZANIEC" (NaCoBeZU):

I POZIOM MERYTORYCZNY

1. Zrozumienie tematu, zgodność treści z tematem
2. Właściwy dobór materiału i jego wykorzystanie w pracy - zamieszczenie:
- informacji dotyczących postaci (wygląd, zachowanie, cechy charakteru - wraz z przykładami, usposobienie, temperament, zainteresowania, poglądy, zdolności - min. 15 informacji)
- dobór dowodów i faktów charakteryzujących bohatera (popieranie cech postaci przejawami zachowań)
- zawarcie odwołań do co najmiej 3 wydarzeń
- podsumowanie rozważań w formie oceny
- zamieszczenie logicznego uzasadnienia, że postać tę warto ukazaćw teatrze bądź w filmie
3. Praca poprawna pod względem rzeczowym.

II POZIOM KOMPOZYCYJNY

1. Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji:
- wstęp (prezentacja postaci)
-rozwinięcie (wygląd zewnętrzny, sposób bycia, zachowania, usposobienie, intelekt, zainteresowania, poglądy, stosunek do otoczenia)
- zakończenie (ocena postaci)
2. Tekst jest spójny i logicznie uporządkowany (dobrane treści są logicznie połączone, występują zwroty i wyrażenia podkreślające logiczny tok myśli, nie ma nieuzasadnionych powtórzeń)
3. Oryginalność - stosowanie różnych technik opisu: charakterystyki pośredniej i bezpośredniej; urozmaicenie składniowe wypowiedzi.

III POZIOM JĘZYKOWY

1. Zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią
dop. 3 bł.
2. Stosowanie słownictwa charakterystycznego dla charakterystyki (słownictwo nazywające cechy charakteru, opisujące umysł, poglądy, wygląd, itp., słownictwo oceniające i prezentujące własne zdanie).

IV POPRAWNOŚĆ ZAPISU

1. Ortografia jest poprawna (dopuszczalne 0bł. )
2. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 bł.)


1.
właściwie dokonany jest dobór dowodów i faktów charakteryzujących bohatera (popieranie cech postaci przejawami zachowań);praca jest podsumowana w formie oceny; Praca poprawna pod względem rzeczowym; Ujęta jest statyczność bądź dynamiczności postaci. || 4 pkt ||
2. SEGMENTACJA TEKSTU: zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja konsekwentna i celowa; tekst jest spójny i logicznie uporządkowany (dobrane treści są logicznie połączone, występują zwroty i wyrażenia podkreślające logiczny tok myśli, nie ma nieuzasadnionych powtórzeń) 1 pkt
3. STYL: styl konsekwentny, dostosowany do formy; stosowanie jest słownictwo typowe dla charakterystyki (słownictwo nazywające cechy charakteru, opisujące umysł, poglądy, wygląd, itp., słownictwo oceniające) 1 pkt
4. JĘZYK: dopuszczalne 2 błędy - 2 pkt; 3 bł. - 1 pkt 2 pkt
5. ORTOGRAFIA: dopuszczalne 0 bł. 1 pkt
6. INTERPUNKCJA: dopuszczalne 3 bł. 1 pkt

bdb 9-10 pkt
db 7-8 pkt
dst 5-6 pkt
dop 3-4 pkt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License