Esej

esej - wikipedia

charakter informacyjny charakter refleksyjny

eseje filozoficzne, naukowe, publicystyczne, krytyczne

subiektywizm

rozstrząsanie problemu

rozważania specjalistyczne ale też odnoszące się do codziennego zycia

kunsztowność języka -środki stylistyczne (np. charakterystyczne dla reportażu, opowiadania)

autor - esej ujawnia jego osobowość, przedstawia własne rozważania, odczucia, komentarze

dwoistość eseju: zasady myślenia logicznego, argumentacji przyczynowo - skutkowej + skojarzenia myśli, obrazy, paradoksy, aforyzmy, dygresje, exempla, cytaty

elementy opisu, opowiadania, streszczenia, charakterystyki, rozprawki

kompozycja - charakter luźny, zakończenie nie musi przynosić
konkluzji i podsumowania

STAWIANIE PYTAŃ DOTYCZĄCYCH TEMATU

CELEM ESEISTY JEST UKAZYWANIE WIELU PERSPEKTYW OGLĄDU DANEGO PROBLEMU ORAZ SNUCIE DOTYCZĄCEJ GO REFLEKSJI

R O Z S T R Z Ą S A N I E NA RÓŻNE SPOSOBY DANEJ KWESTII

R O Z M O W A Z E S A M Y M S O B Ą

przykładowy esej

PRZYKŁADOWE TEMATY ESEJÓW:

Szanse i zagrożenia XXIw.

Możliwości rozwoju młodych ludzi pracujących poza granicami kraju

Jakaż jest przeciw złemu twoja tarcza, człowiecze końca wieku?

Wolność w zyciu człowieka

SŁOWNICTWO:

według mojej opinii uważam, jak sądzę, utrzymuję, że pragnę podkreślić/ przedstawić/ nadmienić
wydaje się, można przyjąć, wypada założyć, gdyby uznać, że, mówi się, ktoś napisał
wyobraźmy sobie, przypuśćmy, rozważmy, zastanówmy się

Zacząć muszę od zwyczajnego wyznania, że nie potrafiędzisiaj - i zapewne nigdy - napisać o Kazimierzu Wyce nic innego niż osobiste i nieporządne wspomnienie. Nie tylko dlatego, że pisać nekrolog artysty czy uczonego to jak grób udeptywać.

Łatwopalni tekst piosenki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License