Antygona Sofoklesa Jako Wzorcowy Przyklad Tragedii Antycznej

Tragedia jest to gatunek dramatu, obejmujący utwory, które opierają się na konflikcie między dążeniami bohatera,a siłami wyższymi- fatum, los, bogowie, norma moralna, prawa historii. Konflikt ten prowadzi do klęski, a bohater od początku skazany jest na porażkę.

Tragedię otwiera prolog, w którym zarysowywana jest sytuacja początkowa fabuły.
Następnie parodos, czyli pierwsza pieśń chóru.
Kolejne są przeplatające się monologi, dialogi, fragmenty narracyjne (epejsodiony) i pieśni chóru (stasimony).
Tragedia kończy się końcową pieśnią chóru, zwaną exodos- zawierającą pouczenie.

Cechami tragedii antycznej była:
a)konflikt tragiczny , bohater tragiczny
Konflikt tragiczny- polega on na istnieniu przeciwstawnych, choć równorzędnych racji pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru - każde posunięcie bohatera zbliża go do katastrofy. Na przykład:

Antygona- ma do wyboru dwa wyjścia: pochować Polinejkesa, albo go nie pochować.
Z jednej strony pogwałci prawa ludzkie: nie posłucha króla i skaże się na śmierć; z drugiej prawa boskie, bo skaże brata na tułaczkę po zaświatach, a siebie na wyrzuty sumienia po kres swoich dni.

Kreon również ma do wyboru dwa wyjścia: wypuścić Antygonę, pokazać przed ludem, że kobieta ma nad nim władzę i nie jest silnym, samodzielnie rządzącym władcą, albo jej nie wypuszczać i zabić swoją krewną okazując swoją nieugiętość w sprawach wagi państwowej.

Bohaterowie mają przed sobą wybór, który zmieni ich życie. Jednak jakąkolwiek drogę by wybrali, będzie to ze szkodą dla nich samych i ich bliskim.

b)zachowanie jedności: miejsca, czasu i akcji
*MIEJSCE: akcja rozgrywa się przed pałacem w Tebach,
*CZAS: akcja trwa dobę, bez przeskoków czasowych (od wschodu słońca do godzin nocnych)
*AKCJA: taka sama tematyka, jeden wątek
c)zasada decordum
Zasada decorum- jest to zasada którą zaliczymy do kategorii zasad estetycznych, polegająca na tym, że nie pokazywano scen drastycznych i scen zbiorowych- maksymalna ilość aktorów na scenie wynosiła trzy i byli to wyłącznie mężczyźni.

Migacz Grzegorz & Mól Łukasz

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License